نویسنده = سیده باهره جوادی
تعداد مقالات: 6
1. شمارش کروموزومی جدید از جنس Cousinia (sect. Stenocephalae, Cynaroideae) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 86-93

سیده باهره جوادی


2. گونه جدید Cousinia (sect. Haussknechtianae) karkasensis از کوه‌های کرکس در مرکز ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 200-203

ایرج مهرگان؛ سیده باهره جوادی؛ امیرحسین پهلوانی


3. بررسی دانه‌های گرده در بخش استنوسفاله از جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 114-128

اقدس صابر؛ فریده عطار؛ سیده باهره جوادی


4. گزارش یک جنس جدید از تیره کاسنی (Soliva pterosperma) از فلور ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 104-106

علیرضا نقی نژاد؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ سیده باهره جوادی؛ سمیه رمضانخواه


5. مطالعه کروموزومی روی زیر گونه Crocus cancellatus subsp. damascenus از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-3

سید محمود غفاری؛ سیده باهره جوادی


6. گزارش گونه جدیدی از جنس Cousinia (سکسیون Cousinia) از شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 43-46

سیده باهره جوادی؛ فریده عطار؛ زیبا نجفی