نویسنده = محمد مهدی دهشیری
تعداد مقالات: 3
1. Cerasus paradoxa از تیره Rosaceae، گونه جدید از ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 220-223

محمد مهدی دهشیری؛ ولی ا... مظفریان؛ مسعود احمدی


2. گونه Astragalus leucargyreus Bornm. چیست و موقعیت سیستماتیکی آن چگونه است

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-75

محمد مهدی دهشیری؛ علی اصغر معصومی؛ حسین مصطفوی


3. گونه جدید ASTRAGALUS KABUTARALANENSIS از استان لرستان، ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 193-195

علی اصغر معصومی؛ محمد مهدی دهشیری