نویسنده = حمید هویزه
تعداد مقالات: 5
1. گزارش گونه جدیدی از جنس Mandragora متعلق به تیره Solanaceae برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 179-182

مهری دیناروند؛ حمید هویزه


2. گزارش Heliotropium curassavicum از جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 229-231

مهری دنیاروند؛ حمید هویزه


3. گزارش یک گونه جدید از Pluchea Cass. برای ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 71-72

حمید هویزه؛ مهری دیناروند


4. گونه Nitraria retusa ، گزارش جدید برای فلور ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 209-211

حمید هویزه؛ مهری دیناروند


5. گزارش Atriplex semibaccata از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 13-14

حمید هویزه؛ حسین صالحی؛ مهری دیناروند