نویسنده = فریده عطار
تعداد مقالات: 12
2. مورفومتری و مطالعه خصوصیات گرده در بخشه Cousinia از جنس Cousinia در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 158-166

زهرا احمد خان بیگی؛ مسعود شیدایی؛ فریده عطار


3. گونه جدید Cousinia iranshahriana (خانواده کاسنی) از استان کردستان، ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 197-199

فریده عطار؛ حسین معروفی


4. بررسی ریز ریخت‌شناسی و تشریحی گونه Puccinellia dolicholepis به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 267-272

مریم عباسی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


5. مروری تاکسونومیکی بر بخش سیناروییدس از جنس کوزینیا (تیره کاسنی) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 130-184

فریده عطار؛ سیده باهره جوادی


6. مطالعات تشریحی جنس شیرخشت در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 96-104

نعمت الله راعی نیاکی؛ فریده عطار؛ حسین معروفی


7. گزارش گونه Pyrus pashia از خانواده گل سرخ به عنوان گونه جدیدی برای فلور ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 72-75

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ محمدرضا جوهرچی


8. بررسی دانه‌های گرده در بخش استنوسفاله از جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 114-128

اقدس صابر؛ فریده عطار؛ سیده باهره جوادی


9. Ventenata Koeler، گزارش جنسی جدید برای فلور ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 105-107

بهنام حمزه؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ محمود بیدار لرد؛ فریده عطار


10. مطالعه تشریحی برگ .Artemisia L در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 54-69

سید نصر نوربخش؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


11. مطالعه ساختار تشریحی بعضی از گونه های جنس (Bromus L. (Poaceae در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-14

احمد قهرمان؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه؛ تراویس کلمبوس


12. گزارش (Sesuvium verrucosum Raf. (Aizoaceae بعنوان گونه ای جد ید برای ایران ومحدوده فلورا ایرانیکا

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 87-89

فاطمه فدائی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان