نویسنده = اختر توسلی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کاریولوژیک برخی از گونه های .Onopordum L (تیره کاسنی) در ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 152-157

الهام آقاباباییان؛ منیژه پاکروان؛ اختر توسلی


2. شمارش کروموزومی در برخی گونه های جنس Tripleurospermum Sch. Bip در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 233-235

مریم خیاطی؛ اختر توسلی؛ منیژه پاکروان


3. مطالعات گرده شناسی در برخی گونه های جنس Salix در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 118-126

فریبا بابایی؛ منیژه پاکروان؛ علی اصغر معصومی؛ اختر توسلی


4. تاکسونومی جنس Nanorrhinum ازتیره Scrophulariaceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 114-124

صدیقه یوسف نعنایی؛ دکتر اختر توسلی


5. بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جنس (Nonea Medicus (Boraginaceae در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-139

منیژه پاکروان فرد؛ عطیه نژاد فلاطوری؛ اختر توسلی


6. اعداد کروموزومی برخی از گونه‌های جنس درمنه (Artemisia) از ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 169-175

اختر توسلی؛ پوپک درخشنده پیکر