نویسنده = سعیده سادات میرزاده واقفی
تعداد مقالات: 8
1. عدد کروموزومی چند گونه گیاه آوند دار از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 140-144

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


2. شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 136-139

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


3. شمارش کروموزومی گونه های Frankenia hirsuta و Chenopodium foliosum در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 72-74

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی،؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


4. گزارش کروموزومی سه گونه گیاهی از فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-168

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی


5. کاربرد تاکسونومیکی کرکهای دمگل و خورجینک در گونه‌های .Brassicaceae) Alyssum L) ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-141

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ مصطفی اسدی؛ مسعود شیدایی


6. اعداد کروموزومی گونه‌های Ranunculus dolosus و Silene conoidea از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-63

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی؛ سهیلا اشرافی


7. اعداد کروموزومی گونه های Astrodaucus orientalis و Althaea officinalis از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 58-60

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


8. شمارش کروموزومی گونه های Paronychia kurdica و Salsola yazdiana

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 230-232

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی