نویسنده = سید رضا صفوی
تعداد مقالات: 6
2. یک واریته جدید از جنس .Tragopogon L برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 99-100

سید رضا صفوی؛ حسین معروفی


3. گزارشهای جدید از جنس گون در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 111-113

علی اصغر معصومی؛ سید رضا صفوی؛ بهمن علیزاده؛ محمد رضا جوهرچی؛ حسن امیرآبادی زاده


4. یک گزارش جدید و یک گونة جالب از جنس Scorzonera برای ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 159-162

سید رضا صفوی


6. گزارش گونه Scorzonera koelpinioides به عنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 265-267

حسن دیانت نژاد؛ ولی اله مظفریان؛ سید رضا صفوی