نویسنده = مهری دیناروند
تعداد مقالات: 15
1. بازنگری جنس Zannichellia L. (Potamogetonaceae) در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-114

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


2. گزارش گونه جدیدی از جنس Vitis متعلق به تیرهVitaceae برای فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 100-102

مهری دیناروند؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنکجو؛ بهرام اندرزیان


3. گزارش .Potamogeton friesii Rupr به عنوان گونه ی جدیدی برای فلور ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-42

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


4. گزارش گونه جدیدی از جنس Mandragora متعلق به تیره Solanaceae برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 179-182

مهری دیناروند؛ حمید هویزه


11. گزارشی جالب: گونه Kabulia akhtarii چیست؟

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 63-63

مهری دیناروند؛ مصطفی اسدی


12. مطالعه تشریحی – تاکسونومی جنس کنار در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 36-38

مهری دیناروند؛ فاطمه زرین‌کمر


13. گزارش یک گونه جدید از Pluchea Cass. برای ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 71-72

حمید هویزه؛ مهری دیناروند


14. گونه Nitraria retusa ، گزارش جدید برای فلور ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 209-211

حمید هویزه؛ مهری دیناروند


15. گزارش Atriplex semibaccata از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 13-14

حمید هویزه؛ حسین صالحی؛ مهری دیناروند