نویسنده = محمد رضا رحیمی نژاد
تعداد مقالات: 6
1. گزارش جدید از جنس Sprobolus ، تیره Poaceae برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 6-7

سمیه سلیمی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


2. بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-164

نسترن جلیلیان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


3. توضیحاتی بر گونه‌های ( Bromus sect. Bromus (Poaceae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 226-230

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد


4. بازنگری تاکسونومی بخش Fragifera (Vesicaria) از جنس Trifolium از تیره بقولات در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 22-30

مریم حائری‌نسب؛ محمد رضا رحیمی نژاد


5. بررسی آرایه شناسی جنس Acanthophyllum از تیره میخک در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-39

شیرین بصیری اصفهانی؛ بتول بیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


6. معرفی دوگونه جدید و گزارش دوگونه جدید بید از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-6

علی اصغر معصومی؛ فاطمه معینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد