نویسنده = حجت‌الله سعیدی
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر جنس (Eremopoa Roschv. (Poaceae, Poeae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 8-15

سرور رحمانیان؛ حجت‌الله سعیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


2. بازنگری تاکسونومی جنس Vulpia (Poaceae, Poeae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 199-206

آمنه فرامرزی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی‌نژاد


3. مطالعه تاکسونومی، ریخت‌شناسی و سلولی جنس معرفی شده با نام قبلی Nardurus Reichenb. (Poeae, Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 189-199

سمیه ذوقی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد‌رضا رحیمی‌نژاد


4. قابلیت انتقال و تنوع ریزماهوارک‌های جو زراعی به گونه‌های واجد ژنوم H در جنس جو (Hordeum vulgare, H. bulbosum)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 200-211

حامد خدایاری؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد؛ تاکائو کوماتسودا