نویسنده = فریبا شریف نیا
تعداد مقالات: 6
1. گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 146-151

عالمه دشتی؛ مصطفی اسدی؛ فریبا شریف نیا


2. گونه جدید Minuartia sabalanica (Caryophyllaceae) از شمال غربی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 220-226

گلاله مصطفوی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستای؛ فریبا شریف نیا؛ ایرج مهرگان


3. مطالعه بیوسیتماتیکی برخی گونه های جنس خشخاش (Papaver) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 54-68

فریبا شریف نیا؛ سوده حیدریان؛ فهیمه سلیم پور


4. مطالعه میکرو- ماکرومورفولوژی گونه‌های جنس لاله کوهی (.Glaucium Mill) در ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 23-38

افسانه گران؛ فریبا شریف نیا


5. مطالعه میکرو-ماکرومورفولوژی گونه‌های جنس نخود (.Cicer L) در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 147-162

فریبا شریف نیا؛ طیبه فرهانی؛ فهیمه سلیم‌پور


6. بررسی پروتئین دانه برخی گونه های ایرانی جنس کتان .Linum L و ارتباط تاکسونومیک آنها

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 49-54

فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی