نویسنده = حبیب زارع
تعداد مقالات: 5
1. مروری بر گونه .Acer monspessulanum L در ایران؛ گزارش یک زیر گونه جدید

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-124

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ بهمن علی‌زاده


2. مطالعات کروموزومی بر روی برخی گونه های ماشک (Vicia) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 160-166

منیژه پاکروان؛ اختر توسلی؛ حبیب زارع؛ زهرا حسین زاده


3. Phyllanthus tenellus به عنوان گزارش جدید و گونه بومی شده از غرب مازندران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-132

حبیب زارع؛ طیبه امینی اشکوری؛ مهرآسا زارع


4. مروری بر جنس نمدار در ایران، گزارش‌ها و گونه‌های جدید

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 175-190

حبیب زارع؛ طیبه امینی اشکوری؛ مصطفی اسدی


5. مروری بر جنس توسکا در ایران، گزارش‌ها و گونه‌های جدید

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 10-21

حبیب زارع؛ طیبه امینی