نویسنده = منیژه پاکروان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه مروری جنس . Thalictrum L در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 170-178

منیژه پاکروان؛ هلن عالی پناه؛ نسترن سلیمانی


2. شمارش کروموزومی در برخی گونه های جنس Tripleurospermum Sch. Bip در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 233-235

مریم خیاطی؛ اختر توسلی؛ منیژه پاکروان


3. یافته‌های جدید در جنس پنیرک .Malva L از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 247-249

منیژه پاکروان