نویسنده = محمد امینی راد
تعداد مقالات: 7
2. Carex humilis گزارشی جدید از مناطق کوهستانی مرتفع گیلان، شمال ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-83

حمید قلی زاده؛ علیرضا نقی نژاد؛ محمد امینی راد؛ حسن زارع مایوان


3. گزارش Ochradenus arabicus از تیره Resedaceae، جدید برای ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 84-86

سانتیاگو مارتین براو؛ محمد امینی راد


4. گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 51-54

محمد امینی راد


5. گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 49-53

محمد امینی راد


6. گزارش دو گونه جدید از تیرهCyperaceae برای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 31-34

محمد امینی راد


7. گزارش Cyperusimbricatus به عنوان گونه‌ای جدید برای ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 257-259

محمد امینی راد