نویسنده = حسین معروفی
تعداد مقالات: 20
1. گونه جدید Campanula kurdistanica (خانواده گل استکانی) از کردستان، ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-38

محفوظ ادوایی؛ حسین معروفی


2. بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-164

نسترن جلیلیان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


3. گزارش دو گونه جدید از جنس های کتان و آلاله برای ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-28

حسین معروفی؛ عباس قلی پور


4. یک گونه جدید شنگ (.Tragopogon L) متعلق به تیره کاسنی از ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-7

سیدرضا صفوی؛ حسین معروفی


6. زیر گونه Silene odontopetala subsp. congesta گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 78-80

عباس قلی پور؛ حسین معروفی


8. گونه جدید Cousinia iranshahriana (خانواده کاسنی) از استان کردستان، ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 197-199

فریده عطار؛ حسین معروفی


10. مطالعات تشریحی جنس شیرخشت در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 96-104

نعمت الله راعی نیاکی؛ فریده عطار؛ حسین معروفی


11. گزارش دو گونه Lotus aegaeus و Phalaris canariensis برای اولین بار از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 76-79

حسین معروفی


12. مطالعه ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس بادام از خا نواده گل سرخ در ایرا ن و کاربرد تاکسونومیک آن

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 143-155

مهناز وفادار؛ فریده عطار؛ حسین معروفی؛ فاطمه آقابیگی


13. مطالعات تشریحی در جنس گلابی (Pyrus) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 132-142

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ حسین معروفی


14. گونه جدید از جنس کلاغک Muscari از ایران (استان کردستان)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 75-77

حسین معروفی


15. گزارش یک جمع آوری جدید از غرب ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-58

حسین معروفی؛ کریم شریفی


16. یک واریته جدید از جنس .Tragopogon L برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 99-100

سید رضا صفوی؛ حسین معروفی


17. گونه جدیدی از جنس Astragalus در کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-93

علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


18. گزارش یک گونه جدید از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 97-99

حسین معروفی


19. گزارش گونه Corydalis integra برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-47

حسین معروفی


20. گزارش گیاهانی جدید و جالب از استان کردستان ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 233-237

حسین معروفی