نویسنده = بهنام حمزه
تعداد مقالات: 15
1. مطالعه دانه گرده جنس Rosa L. (Rosaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 284-293

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


2. یادداشتی از وضعیت تاگزونومی گونه Cerastium pumilum، رکوردی جالب از فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 178-180

علی رضا نقی نژاد؛ بهنام حمزه


4. Ventenata Koeler، گزارش جنسی جدید برای فلور ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 105-107

بهنام حمزه؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ محمود بیدار لرد؛ فریده عطار


5. تشریح برگچه و محور برگ در گونه های ایرانی جنس گلسرخ به عنوان ابزاری تاکسونومیکی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 156-164

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


6. مطالعات ریزساختاری پوشش کرکی در جنس .Bromus L (تیره گندم) به عنوان شاهد تاکسونومیکی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-137

معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه


7. گونه Bromus catharticus Vahl و واریته Bromus danthoniae Trin. var. uniaristatus Melderis به عنوان دو گزارش جدید از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 33-36

بهنام حمزه؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان


8. مطالعه ساختار تشریحی بعضی از گونه های جنس (Bromus L. (Poaceae در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-14

احمد قهرمان؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه؛ تراویس کلمبوس


9. گزارش یک گونه جدید از تیره روناس (Rubiaceae) از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 23-25

بهنام حمزه؛ یونس عصری


10. مقدمه‌ای بر فلور جزیره قشم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 199-218

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ بهنام حمزه


11. یک گونه جدید منحصر به فرد از جنس گون در کرمانشاه، ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 59-61

علی اصغر معصومی؛ بهنام حمزه


12. گزارشهای جدید و جالب از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 187-190

بهنام حمزه؛ عادل جلیلی


13. ساختار تشریحی برخی از گونه‌های جنس Carex از منطقه ارسباران، شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 261-270

فاطمه زرین‌کمر؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه؛ یونس عصری؛ جی‌ هودگسون؛ ک‌ تامپسون؛ اس شاو


14. گزارش تعدادی گیاه جدید و جالب از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 271-277

بهنام حمزه


15. گزارش گونه‌های جالبی از تیره Gramineae در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 91-94

بهنام حمزه