نویسنده = محمد رضا رحیمی نژاد
تعداد مقالات: 10
2. مروری بر جنس (Eremopoa Roschv. (Poaceae, Poeae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 8-15

سرور رحمانیان؛ حجت‌الله سعیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


3. ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 86-93

سید ذبیح الله حسینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ حجت الله سعیدی


4. بازنگری تاکسونومی جنس Vulpia (Poaceae, Poeae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 199-206

آمنه فرامرزی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی‌نژاد


5. یادداشت هایی از جنس Bromus L. (Poaceae)در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 42-46

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی؛ حجت الله سعیدی


6. تاکسونومی گونه(Aegilops crassa (Poaceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 30-35

فیروزه بردبار؛ محمد رضا رحیمی نژاد


7. بررسی‌های سلول شناسی برخی گونه های جنس (Acantholimon (Plumbaginaceae از ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 36-41

سولماز مرادپور؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی


8. بررسی مقایسه ای سیتولوژیکی گونه های حامل ژنوم D در گروه Triticum-Aegilops

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 240-247

فیروزه بردبار؛ حجت الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


9. گزارش سه گونه جدید از جنس های Achillea, Cardaria, Scorzonera برای فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 167-171

رضا نادری؛ سعید افشارزاده؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ بهمن اسلامی


10. مطالعه ریخت شناسی و بازنگری تاکسونومیک جنس (Secale L. (Triticeae, Poaceae در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-14

محمدرضا رحیمی نژاد؛ جمال صاحبی؛ فاطمه ناصر نخعی