نویسنده = محبوبه خاتم‌ساز
تعداد مقالات: 9
1. گزارش گونه جدید از تیره گل‌گاو‌زبان (Boraginaceae) از ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-14

محبوبه خاتم‌ساز؛ محمد جوهرچی


3. بررسی فنتیکی گونه های Atropa در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 41-46

مسعود شیدایی؛ مریم گلدسته؛ محبوبه خاتم‌ساز


6. ریخت شناسی دانه‌گرده در گونه‌های جنس (Echiochilon (Boraginaceae در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 247-250

شاهرخ کاظم پور اصالو؛ محبوبه خاتم‌ساز


7. ترکیب Onosma straussii و گزارش گونه‌های جدیدی از ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 75-82

محبوبه خاتم‌ساز


8. مطالعاتی روی خانواده گل بنفشه (Violaceae) در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 171-182

محبوبه خاتم‌ساز


9. گونه جدید و اولین گزارش گونه‌هایی از جنس های Geum و Potentilla در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 89-94

محبوبه خاتم‌ساز