نویسنده = محبوبه خاتم ساز
تعداد مقالات: 5
1. جنس بنگ دانه (Hyoscyamus ) از تیره سیب‌زمینی در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-38

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتم ساز


2. مطالعه دانه گرده برخی گونه های جنس Adonis L. (تیره آلاله) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 165-170

مجید قربانی نهوجی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ محبوبه خاتم ساز


3. اهمیت تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گیاهان جنس .Onosma L از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 167-180

دینا عزیزیان؛ جمال کسائیان؛ محبوبه خاتم ساز


4. دو گونه جدید از تیره‌های گل سرخ و گل گاوزبان از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 181-186

محبوبه خاتم ساز


5. بررسی سیتولوژیکی، مورفومتری و پروتئینی گونه‌های Solanum ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 187-208

مسعود شیدایی؛ مریم هنرور؛ محبوبه خاتم ساز