نویسنده = احمد قهرمان
تعداد مقالات: 35
1. گزارشی از مطالعه فلورستیک جریزه قشم

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-62

احمد قهرمان؛ فریده عطار


2. مطالعاتی در باره جنس گون (Astragalus) بخش Xiphidium در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-50

احمد قهرمان؛ علی اصغر معصومی؛ منیژه پاکروان


3. گونه جدیدی از جنس Onosma برای فلور جهان از غرب ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-56

احمد قهرمان؛ فریده عطار


4. مطالعه تشریحی دیپلوتنیا دماوندیکا از تیره چتریان

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-80

احمد قهرمان؛ غلامرضا امین


5. جنس بنگ دانه (Hyoscyamus ) از تیره سیب‌زمینی در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-38

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتم ساز


6. مطالعات تشریحی در جنس گلابی (Pyrus) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 132-142

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ حسین معروفی


7. مطالعه تشریحی برگ .Artemisia L در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 54-69

سید نصر نوربخش؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


8. گونه Bromus catharticus Vahl و واریته Bromus danthoniae Trin. var. uniaristatus Melderis به عنوان دو گزارش جدید از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 33-36

بهنام حمزه؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان


9. مطالعه ساختار دانه گرده جنس (Artemisia L. (Asteraceae در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 21-29

احمد قهرمان؛ سید نصر نوربخش؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


10. گزارش (Sesuvium verrucosum Raf. (Aizoaceae بعنوان گونه ای جد ید برای ایران ومحدوده فلورا ایرانیکا

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 87-89

فاطمه فدائی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان


11. مطالعه ساختار تشریحی بعضی از گونه های جنس (Bromus L. (Poaceae در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-14

احمد قهرمان؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه؛ تراویس کلمبوس


12. گونه ای جدید از جنس COUSINIA از جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-69

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ اقدس صابر؛ شاهین زارع


13. گزارش‌های تازه و قابل توجه از فلور ایران به همراه نکاتی از اکولوژی و پراکنش جغرافیایی آنها

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 89-95

علیرضا نقی نژاد؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


14. گزارشهای جالب و قابل توجه از فلور خانواده اویارسلام (Cyperaceae) در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 185-187

علیرضا نقی نژاد؛ احمد قهرمان


15. مقدمه‌ای بر فلور جزیره قشم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 199-218

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ بهنام حمزه


16. مطالعه آناتومی – تاگزونومی گونه‌های بخش سراتولوئیده (جنس کوزینیا، خانواده کاسنی) در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 119-141

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ مسعود شیدائی


17. گونه‌ای زیبا به نام Lactuca tatarica از شرق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 195-197

احمد قهرمان؛ فریده عطار؛ کاظم مهدیقلی؛ مصطفی اسدی


18. مطالعه مقدماتی فلور خزه‌ای استان گلستان و مقایسه آن با فلور خزه‌ای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 63-81

احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


19. یک گونه جدید و گزارش‌های جدید از جنس Alcea برای فلور ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 245-247

منیژه پاکروان؛ احمد قهرمان


20. جمع‌آوری جدید گونه‌های نادر جنس Veronica در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 191-193

شهریار سعیدی مهرورز؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


21. گزارش دو گونه جدید از تیره کالچ (Cyperaceae) از فلور ساحلی دریای خزر ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 171-175

علیرضا نقی نژاد؛ احمد قهرمان


22. گونه‌های جدید از جنس کوزینیا در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 161-169

فریده عطار؛ احمد قهرمان


23. چند رکورد جدید و جالب از ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 79-84

غلامحسن ویس کرمی؛ احمد قهرمان


24. مطالعاتی بر جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 55-62

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


25. ساختار میوه چند گونه ورونیکا (خانواده Scrophulariaceae، تبار Veroniceae) از ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 111-121

شهریار سعیدی مهرورز؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی