نویسنده = محمد حسن عصاره
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه ویژگی های ریز ریخت شناسی اپیدرم سطح زیرین برگ و سطح دانه در دو سری از جنس .Crataegus L از تیره گلسرخیان (Rosaceae) و نقش تاگزونومیکی آن ها

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 126-137

بهنام حمزة؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


2. مطالعه دانه گرده جنس Rosa L. (Rosaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 284-293

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


3. تشریح برگچه و محور برگ در گونه های ایرانی جنس گلسرخ به عنوان ابزاری تاکسونومیکی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 156-164

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه