همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

بهنام حمزه

علوم گیاهی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

hamzehee@rifr-ac.ir