آناتومی میوه جنس .Bupleurum L (کرفسیان) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده

جنس .Bupleurum L با 185-195 گونه، دومین جنس بزرگ خانواده چتریان است. این جنس در فلات ایران 15 گونه دارد. سه گونه آنها، یعنی B. wolffianum، B. flexile و B. ghahremanii انحصاری ایران هستند. در این مطالعه، آناتومی میوه همه گونه های موجود در ایران، به جز B. wolffianum که نمونه آن در دسترس نبود، برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از مهمترین ویژگی‌های تاکسونومیکی میوه عبارتند از: شکل مریکارپ در برش عرضی، ویژگی ظاهری پره‌ها، نسبت عرض به ضخامت مریکارپ ها، وجود مجاری ترشحی، تعداد مجاری بین پره ای و بین مریکارپی، نسبت ارتفاع به عرض پره میانی و شکل اندوکارپ در برش عرضی. ویژگی​های مهم هر گونه شرح داده شد. همچنین کلید شناسایی نیز تهیه گردید. نتایج آناتومیک تفاوت آناتومی و ریختی سکسیون Perfoliata از سایر گونه​های جنس را تایید کرد. فقدان مجاری ترشحی در این جنس ممکن است با برگ​های متسع و ساقه محصور در سکسیون Perfoliata همبسته باشد. ضمنا، دو زیرگروه متمایز دیگر نیز بر مبنای شمار مجاری ترشحی بین پره‌ای نشان داده شدند. این ویژگی ها می توانند به عنوان عواملی اساسی در رده‌بندی جنس Bupleurum در تحقیقات آتی به کار روند.

کلیدواژه‌ها