شمارش کروموزومی برخی گونه های (Stellaria L. (Caryophyllaceae و بعضی تاکسونهای مرتبط در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا، ونک، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی دانشگاه الزهرا، ونک، تهران

چکیده

شمارش کروموزومی 23 جمعیت متعلق به 3 جنس و 8 آرایه از تیره میخک ( زیر تیره Alsinoideae) از ایران گزارش می شود. اولین گزارش کروموزومی برای گونه های S. persica (2n=28)، S. alsinoides (2n=2x=30) و Mesostemma kotschyanum subsp. kotschyanum ( 2n=32) ارائه می شود. گونه های جنس Stellaria به دو گروه تتراپلوئید و دیپلوئید تقسیم بندی می شوند. شمارش کروموزومی برای شش تاکسون از Stellaria (Caryophyllaceae) و برخی از تاکسونهای مرتبط با آن به شرح زیر گــــزارش می شود:
S. pallida (2n=2x=22)، S. holostea (2n=2x=26)، S. graminea (2n=2x=26)، S. persica (2n=28)، S. alsinoides (2n=2x=30)، S. media (2n=4x=40,42,44)، Myosoton aquaticum (2n=28) و Mesostemma kotschyanum subsp. kotschyanum (2n=32). شمارشهای کروموزومی این  پژوهش با یافته های قبلی در دنیا مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها