شمارش های کروموزومی جدید برای شش آرایه از طایفه Cardueae (تیره کاسنی) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه کرمان

4 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش عدد کروموزومی شش آرایه از طایفه Cardueae در ایران شمارش گردید. اعداد کروموزومی برای Jurinea cartilaginea Mozaff. 2n=30 ؛ J. carduiformis (Juab. & Spach) Boiss. 2n=34  ؛ Aegopordon berardioides Boiss. 2n = 34 ؛ Nikitinia leptoclada (Bornm. & Sint.) Iljin 2n=30 ؛ Centaurea amadanensis Schultz-Bip. var. gymnoclada (Jaub. & Spach) Wagenitz 2n=18 و Cousinia argentea Mehregan & Assadi 2n = 26  به دست آمد. چهار مورد از اعداد کروموزومی ارایه شده، گزارش‌های کروموزومی جدیدی برای دنیا می باشند. بر اساس این مطالعه سه جابه‌جایی موقعیت تاکسونومی تأیید و یک تغییر موقعیت سیستماتیک پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها