گونه Salvia sclareopsis از تیره نعنائیان، گزارشی جدید برای فلور عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم مهندسی کشاورزی دانشگاه سلیمانیه، سلیمانیه عراق

2 دانشکده علوم مهندسی کشاورزی دانشگاه سلیمانیه و بنیاد گیاه‌شناسی کردستان، دانشگاه آمریکایی عراق-سلیمانیه، عراق

چکیده

گونه Salvia sclareopsis از تیره نعنائیان برای اولین بار از عراق کوه گمو از منطقه کردستان گزارش می‌شود. این گونه قبلاً به عنوان گونه انحصاری ایران شناخته می‌شد. پراکندگی جغرافیایی گزارش جدید و صفات شاخص آن شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Ahmad, S. A. 2016: Salvia ali-askaryi (Lamiaceae), a new species from Kurdistan Iraq. Harvard Pap. Bot. 21: 227−229.

Hedge, I. C. 1982: Salvia. Pp. 403−476 in K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica. Vol. 150. Akademische Druck- u. Verlagstatlt, Graz.

Jamzad, Z. 2012: Lamiaceae. In M. Assadi, A. A. Maassoumi, and V. Mozaffarian (eds.), Flora of Iran. no. 76. Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran.

JSTOR. 2019: https://plants.jstor.org/ (accessed September 2019).