قارچهای میکروسکوپی دوتیومیست، گیاهان میزبان و پراکندگی جغرافیایی آنها روی درختان و درختچه های غیر بومی جنوب ازبکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه ایالتی کارشی، جمهوری ازبکستان

2 آزمایشگاه قارچ‌شناسی و جلبک‌شناسی، مؤسسه گیاه‌شناسی، آکادمی علوم جمهوری ازبکستان

3 دپارتمان گیاه‌شناسی دانشگاه ایالتی ترمیز، جمهوری ازبکستان

چکیده

مروری جامع بر روی گونه‌های قارچ‌های میکروسکوپی Dothideomycetes بر روی درختان و درختچه‌های غیربومی ازبکستان ارایه می‌گردد. لیست 31 گونه قارچ میکروسکوپی گروه  Dothideomycetes متعلق به یازده جنس و 7 خانواده و 3 راسته از جنوب ازبکستان گزارش می‌گردند. از میان آنها دو گونه شامل  Camarosporium meliae Annal, Pleospora spegazziniana Sacc. برا اولین بار از ازبکستان گزارش می‌گردند. براساس نتایج ما این قارچ‌ها از روی 25 گیاه میزبان گزارش می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


Axmedova, F. G. 1968: Mycoflora of South-western slopes of Tien Shan. Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. р. 22.

Baymuratova, G. T. 1963: Mycoflora of Hungry steppe. Avtoref. cand. boil., Tashkent. р. 19.

Conrad, L. Schoch, Joseph W. Spatafora, H. Thorsten Lumbsch, Sabine M. Huhndorf, Kevin D. Hyde, Johannes Z. Groenewald and Pedro W. Crous., 2009: A phylogenetic re-evaluation of Dothideomycetes. Studies in Mycology 64. 220 р.

Eshonqulov, N. 1973: Mycoflora of grasses and legumes of Kashkadarya region, PhD thesis, Tashkent: р. 23.

Gafforov, Yu. S. 2016: Coniothyrium-like fungi (Ascomycota) from Western Tien Shan and South-Western Hissar Mountains of Uzbekistan. Uzbek biol. J. 4, 32–34.

Gafforov, Yu. S. 2017: A preliminary checklist of Ascomycetous microfungi from Southern Uzbekistan. Mycosphere 8(4): 660–694.

Gaponenko, N. I. 1965: Overview of fungi in Bukhara region. Nauka Publ., Tashkent. р. 114.

Gaponenko, N. I. 1959: The outline mycological flora of the lower revier Amu Darya. Tashkent, AN UzSSR 387–414.

Golovin, P. N. 1949a: Zakonomernosti raspredeleniya mikologicheskoe flore na Pamire. AN Tadj. SSR Publ., Dushanbe.

Golovin, P. N. 1949b: Mycoflora of Central Asia. Powerdli midlews of Central Asia. AN UzSSR, Tashkent.

Golovin, P. N. 1950: New species for Central Asia: Trudy Sredneaaziatskogo gosun-ta, Biologicheski Nauki 14, 5–47.

Golovin, P. N. 1947: Ecological types of fungi in Central Asia. Izv. AN UzSSR. ser. biol.-Tashkent 5, 80–89.

Gulyamova, M. G., Kuchmi, N. P., Ramazanova, S. S, Sagdullaeva, M. S & al. 1990: Fungal Flora of Uzbekistan. Ascomycete fungi. Fan Publishing House, Tashkent 7. 196 р.

Gulyamova, M. G. 1975: The species composition of the genus Verticillium, isolated from the soil and the study of the biological and ecological features. Avtoref. dok. boil. nauk. Tashkent. р. 24.

Ibadov, K. 1973: Comparative study of the composition and some physiological and biochemical characteristics of micromycetes in plain and mountain soils of Uzbekistan. Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. р. 21.

Juravlev, I. I., Selivanova, T. N., Cheremisinov, N.A. 1979: Determinant of fungal diseases of the trees and shrubs. M. “Forest industry”. 246 р.

Kamilov, Sh. G. 1991: Micromycetes of vascular plants of Botanical garden of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. p. 22.

Khasanov, B. O. 1992: The fungal determinant of pathogen Himintosporim plants from genera of Bipolaris, Drechslera and Exserohilum: -Fan Publ., Tashkent.

Kirgizbaeva, X. M. 1972: Mycoflora of rivers of Tashkent region. Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. р. 24.

Kirgizbaeva, K. M, Sagdullaeva, M. S, Ramazanova, S. S, Gulyamova, M. G. & al. 1997: Fungal Flora of Uzbekistan. Pycnidial fungi. Fan Publ., Tashkent 8. 236 р.

Kirk, P. M, Cannon, P. F., Minter, D. W., Stalpers, J. A. 2008: Dictionary of the Fungi. (10th ed.) –Wallingford: CABI,. 221 р.

Kleiner, B. D. 1958: The species composition of fungal pathogens of trees and shrubs in the mountains of Uzbekistan and their systematic characteristic. Tr. Sred. Az. NIIPH, 3, 248–260.

Kravcova, T. I. 1969: Mycoflora of cereal crops and pathogen biology of striped barley gelmentosporioza in Tashkent and Samarkand regions, Avtoref. cand. boil. Nauk. Tashkent. р. 16.

Kuchmi, N. P. 1970: Mycoflora and major disease of some tanning plants in Fergana valley. Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. р. 24.

Lebedeva, L. A. 1958: Mycoflora and diseases of trees and shrubs in mountain-forest reserve. Tr. gorno-lesnogo zapovednika. Tashkent, 80–83.

Morochkovsky, S. F., Radzievskiy, G. G., Dudka, I. O., Smiska, M. F., Rojenko, G. L. 1969: Determinantof fungi of Ukraine Vol. 2. Ascomecetes. Kiev, 514 pp.

Nazarov, O. 1971: Micromycetes of some soils of Karshi Steppes. Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. p. 20.

Nelsen, M. P., Lücking, R., Grube, M., Mbatchou, J. S., Muggia, L., Rivas–Plata, E. & Lumbsch, H. T. 2009: Unravelling the phylogenetic relationships of lichenised fungi in Dothideomyceta. Studies in Mycology 64: 135–144.

Nuraliev, X. X. 1999: Micromycetes of vascular plants of Kashkadarya region. Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. p. 20.

Panfilova, T. S., Gaponenko, N. I. 1963: Mycoflora of basin river of Angren, AN Uzbek SSR Publ., Tashkent. 206 Pp.

Ramazanova, S. S. 1975: Biology and systematics of genus Verticillium: Avtoref. dok. boil. nauk. Tashkent. р. 32.

Sagdullaeva, M. S., Kirgizbaeva, K. M., Ramazanova, S. S., Gulyamova, M. G. & al. 1990: Fungal Flora of Uzbekistan. Dematiaceae fungi. Fan Publishing House, Tashkent 6. 130 р.

Sagdullaeva, M. S. 1965: Mycoflora of typical gray soils of Tashkent region, Avtoref. cand. boil., Tashkent. р. 24.

Sheraliev, A. 2001: The genus of Fusarium in Uzbekistan. Avtoref. dok. boil. nauk. Tashkent. p. 51.

Shtok, D. A. 1982: Fungal flora of cultivated plants in Uzbekistan, DSc. Thesis. Avtoref. dok. boil. nauk. Tashkent. р. 38.

Solieva, Yo. S, Nuraliev, X. X., Gafforov, Yo. S., Iminova, M. M. 2007: Species of the genus Ascochyta Lib. on plants of the family Cucurbitaceae Juss. Bulletin of Academy of Science Republic of Uzbekistan 1, 15–21.

Solieva, Yo. S. & Gafforov, Yu. S. 2001: New species for mycoflora of Uzbekistan. J. Agrar. Sci. of Tashkent. State Univ. 3, 36–39.

Usmonov, Z. 1965: The mycoflora of the grape and the biology of pathogens of the Fergana Valley, Avtoref. cand. boil. nauk Tashkent. р. 21.

Xolmurodov, E. A. 1994: The species composition of fungi on apples in during storage and justification of measures of struggle against of major diseases. -Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. p. 21.

Yoziev, L. Kh. 2001: Trial introduction of woody plants into Southern Uzbekistan. Tashkent: Fan, 209 p.

Zaprometov, N. G. 1928: Materials on the mycoflora of Central Asia, Part 2, Uzbek. Plant Protec. Exper. Stat. Publ. –71.

Zaprometov, N. G. 1926: Materials on microflora of the Central Asia. Issue.2. – Tashkent, 196 pp.

Zuparov, M. A. 1984: A comparative study of the mycroflora of the rhizosphere of mulberry. Avtoref. cand. boil. nauk. Tashkent. р. 21.

http://www.mycobank.org, 2016.