انتشار کنونی گونه (S. aristata (Lamiaceae، پیش‌بینی کنام‌های اکولوژیک در آینده: راهنمایی برای حفاظت گونه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عاوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی - مسئول هرباریوم مرکزی ایران

3 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

امروزه تغییرات اقلیم در سطح جهان چالشی بزرگ برای تنوعات زیستی است. داشتن اطلاعات از داده‌های مکانی گونه به مراتب برای نشان دادن تنوعات زیستی و حفاظت موثر است. پیشر فت ‌های اخیر در شبیه سازی مدل‌های رایانه ای فرصت مناسبی را برای محققین علوم گیاهی در تلفیق داده‌های هرباریومی با اطلاعات تکاملی و اکولوژیکی گونه که برای حفظ تنوع زیستی نیز با اهمیت است فراهم آورده است. گونه Salvia aristata Auch. ex Benth (Lamiaceae) گیاهی نیمه بومی ایران است که پراکنش آن به مناطق شمال،شمال غرب و مرکز ایران محدود می‌شود. اخیرا چندین گزارش برای S. aristata از بخش شرقی ترکیه ذکر شده است. دراین مطالعه از شبیه سازی کنام‌های اکولوژیک برای تخمین توزیع گونه در زمان حاضر، گذشته و آینده استفاده کردیم بر اساس نتایج Area Under the Curve(AUC>0.9)، مدل شبیه سازی شده کارایی بالا دارد. ارتفاع مهمترین عامل تعیین کننده در توزیعات جغرافیایی گونه S. aristata است. براساس مدل‌های شبیه سازی شده، در آخرین عصر یخبندان نقاط جغرافیای مناسب برای توزیع S. aristata نسبت به توزیع گونه‌ی کنونی کمتر بوده است. همچنین، مدل شبیه-سازی شده برای آینه نشان داد که نقاط جغرافیایی احتمالی مناسب برای حضور S. aristata در 60 سال آینده کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 02 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1398