سه گزارش جدید از گلسنگ ها برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشنا‌س ‌ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

ضمن مطالعه گلسنگ‌های هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (TARI)، سه گونه جدید برای کشور از تیره
  Teloschistaceae Zahlbr. تشخیص داده شد. این گونه‌ها از استانهای گیلان، البرز و مازندران جمع‌آوری شده‌اند و عبارتند از:
Caloplaca irrubescens (Arnold) Zahlbr. ،Caloplaca monacensis(Leder.) Lettau و Xanthoria calcicola Oxner.

کلیدواژه‌ها


Arup, U., Søchting, U. & Frodén, P. 2013: A new taxonomy of the family Teloschistaceae.-Nordic Journal of Botany 31: 016-083.
Brodo, I. M., Sharnoff, S. D. & Sharnoff, S. 2001: Lichens of North America.-Yale University press. New Haven & London.
Feuerer, T. (ed.) 2013: Search for lichens and Lichenicolous fungi. http://Webapp5.rrz.unihamburg. de/lichens/formular.php.
Halici, M. G., Vondrák, J., Demirel, R., Ceylan, A., and Candan, M. 2014: Teloschistaceae (lichenized ascomycetes) in Turkey II.-Some poorly known taxa. Supported by molecular data.-Nova Hedwigia 98 (3-4): 449-458.
Orange, A., James, P. W. & White. F. J. 2001: Microchemical methods for the identification of Lichens.-British Lichen Society press. London.
Seaward, M. R. D., Sipman, H. J. M., Schultz, M., Maassoumi, A. A., Hajimoniri, M. & Sohrabi, M., 2004: A preliminary Lichen checklist for Iran.- Willdenowia 34: 543-576.
Seaward, M. R. D., Sipman, H. J. M. & Sohrabi, M. 2008: A revised checklist of Lichenicolous and allied fungi for Iran.-Sauteria 15: 459-520.
Soun, J.,Vondrak, J., Søchting, U., Hrouzek, P., Khodosovtsev, A., Arup, U., 2011: Taxonomy and phylogeny of the Caloplaca cerina group in Europe.-The Lichenologist 43(2):113-135