گزارش یک عدد کروموزومی جدید و تنوع کاریوتیپ در Thymus transcaspicus Klokov.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

کاریوتیپ 5 جمعیت از گونه Thymustranscaspicus از مناطق مختلف ایران ارایه می شود. عدد پایه کروموزومی  x=15 برای جمعیت های مورد مطالعه بدست آمد. وجود 30 کروموزوم در جمعیت های تیوان، هیکوه، پاکتل و گلمخاران و 60 کروموزوم در جمعیت رئین نشان دهنده دو سطح دیپلوئید و تتراپلوئید در گونه است. عدد کروموزومی 2n=30 برای اولین بار در گونه گزارش می شود. کروموزوم های متا سانتریک نوع غالب و ساب متاسانتریک بندرت دیده می شود. بر اساس شاخص عدم تقارن کروموزومی A1 و TF جمعیت رئین دارای متقارن ترین کاریوتیپ و جمعیت گلمخاران دارای نامتقارن ترین کاریوتیپ بود. بر اساس شاخص عدم تقارن کروموزومی A2  و DRL در بین جمعیت های دیپلوئید پاکتل دارای کاریوتیپ نامتقاران بود. نتایج نشان می دهد که حداقل در ایران این گونه یک گونه یکنواخت نیست . همچنین پلوئیدی در تکامل گونه نقش موثری دارد.

کلیدواژه‌ها


Giron, V., Garnatje, T., Valles, J., Peres-Collazos E., Catalan, P. and Valdes, B.. 2012. Geographical distribution of diploid and tetraploid Cytotypes of Thymus sect. Mastichina (Lamiaceae) in the Iberian Peninsula, genome size and evolutionary Implications.- Folia Geobot 47:441–460

Funamato, T., Kondo, K., Smirnov, V.S., Tatarenko, V. I., Motohashi, T., and Damdinsuren, O. 2008. A comparison of chromosome characters in three species of Thymus (Lamiaceae) collected in Russia and Mongolia Altai. Chromosome Botany 3: 1-6.

Jalas, J. and Kaleva, K. 1967. Chromosome studies in Thymus L. (Labiatae) V. Annals Botanici Fennici.4(1): 74-80.

Jalas, J. and Pohjo, T. 1965. Chromosome studies in Thymus L. (Labiatae). III. A few counts on miscellaneous taxa.- Annals Botanici Fennici. 2:169-170

Jalas, J. 1982. Thymus in: Rechinger, K.H Flora Iranica  no. 150. Graz. pp 532-551

Javadi, H., Hesamzadeh Hejazi, S.M., and Babayev, M. 2009. Karyotypic studies of three Thymus (Lamiaceae) species and population in Iran. Caryologia 62(4): 316-325.

Javadi, H., Hesamzadeh Hejazi, S.M., and Babayev, M. 2012. Chromosome reports on two species of Thymus (Lamiaceae). Iran. J. Bot. 18 (1): 108-111.

Husiwara, Y. 1962. Karyotype analysis in some genera of Compositeae. VIII Further studies on the chromosome of Aster. Am. J. Bot. 49: 116-119.

Kalvandi, R., Hesamzadeh Hejazi, S.M., Atri, M., Mirza, M., Jamzad, Z. and Safikhani, K. 2012. Karyotype analysis among 10 populations of Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas species in Iran. Annals of Biological Research. 3 (8):3916-3925.

Lavania, U.C. and Srivastava, S. 1992. A simple parameter of dispersion index that serves as an adjunct to karyotype asymmetry. J. Biosci. 17 (2): 179-182.

Levan, A., Fredga, K., and Sanberge, A.A. 1964.  Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas 52: 201–220.

Mahdavi, S., Karimzadeh, G. 2010. Karyologycal and Nuclear DNA Content Variation in some Iranian Endemic Thymus Species (Lamiaceae). J. Agr. Sci. Tech. 447-458.

Morales, R. 2002. The history, botany and taxonomy of the genus Thymus .In: Stahl-Biskup, E. and Saez, F. Thyme, The genus Thymus. Taylor and Francies Group. 332pp.

 Moradi, M., Nazeri, V., Hassandokht, M.R. and Soorni, A. 2014. Evaluation morphological diversity and essential oil content of Thymus transcaspicus Klokov. in Iran. International Journal of Farming and Allied Sciences 3(10): 1109-1113.

 Romero Zarco, C.A.1986. New method for estimating karyotype asymmetry. Taxon 35: 526–530.

 Stebbins, G. L. 1971. Chromosomal Evolution in Higher Plants. E. Arnold. London.17.

 Ziaei Nasab AB M, Hesamzadeh Hejazi, S.M., Bihamta, M.R, Mirza, M. and Naderi – Shahab, M.A. 2012. Assesment of karyotypical variation among 16 populations of Thymus daenensis Celak and Thymus kotschyanus Boiss. species in Iran. African Journal of Biotechnology11(5): 1028-1036.