دو گونه جدید جنس Vincetoxicum از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات و منابع طبیعی بندر عباس

چکیده

گونه‌های Vincetoxicum assadi و V. mozaffarianiiبه عنوان گونه‌های جدید از ایران نامگذاری و شرح داده می‌شوند. تفاوتهای این گونه با گونه‌های نزدیک به آنها مورد بحث قرار می‌گیرد. گونه‌های احتمالی نزدیک به V. assadiiعبارتند از V. fuscatum و A. tmoleum و گونه‌های احتمالی نزدیک به V. mozaffariani عبارتند از V. stocksii، V. sakesarense  وV. arnottianum
 

کلیدواژه‌ها


Ali, S. 1. 1982: Genus Vincetoxicum von Wolf (Asclepiadaceae) in Pakistan. -Pak. Jour. Bot 4 (1): 61-68

Ali, S. 1. 1983: Vincetoxicum. In Flora of Pakistan no. 150: 31-37.

Browicz, K. 1978: Vincetoxicum. In Flora of Turkey vol. 6: 167-173. -Edinburgh.

Field, D. A. 1980: Vincetoxicum. In Flora of Iraq vol. 4: 451-552.

Rechinger, K. H. 1970: Vincetoxicum in Flora lranica no 73: 10-15. -Graz.