گونه‌های جالب دیگری از جنس Astragalus بخش Hymenostegis در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده

گونه‌های Astragalus altiusculusو Astragalus pauxillisبه عنوان گونه‌های جدیدی از ایران شرح داده می‌شوند. زیر گونه Astragalus hymenocystis subsp. confiniorum Zarre & Podlch به خاطر تناقض با کلاستر UPGMA به سطح گونه ارتقا می‌یابد و برای آن شرح جدید لاتین نوشته می‌شود، و چون نام "confiniorum " در سطح گونه از قبل موجود بوده است، لذا برای آن نام جدید انتخاب می‌گردد. این گونه‌ها هر سه انحصاری ایران بوده و متعلق به بخش Hymenostegis Bunge هستند.

کلیدواژه‌ها


Ghahremani- nejad, F. 1992 a: A revision on the sect. Hymenostegis Bunge of the genus Astragalus (Fabaceae) in Iran, unpublished (in Persian), MSc. thesis, Tarbiat- Moallem Univ., Tehran.

- 1992 b.: A new species of the genus Astragalus L., sect. Hymenostegis Bunge, from N. W. Iran. -Iran. Journ. Bot. vol. 5 (2): 105-109.

Maassoumi, A. A. 1994: Additions to the genus Astragalus (Papilionaceae) in Iran. -Iran. Journ. Bot. 6 (2): 197-214.

- 1995: The Genus Astragalus in Iran, perennials, vol. 3. Research Institute of Forests & Rangelands, Tehran.

- 1998: Astragalus in the Old World, a check-list. -Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Rolf, F. J. 1987: NTSYS-pc Numerical taxonomy and multivariate analysis system for the IBM PC microcomputer (and compatables). -Applied Biostatistics Inc., Setauket, New York.

Yakovlov, G. P., A. K. Sytin and Yu. Roskov 1996: Legumes of Northern Eurasia: a check list. -Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey.

Zarre, Sh. & D. Podlech 1996: Taxonomic revision of Astragalus L., sect. Hymenostegis Bunge (Leguminosae). -Sendtnera, vol. 3: 255-312.