گونه‌های جدید از جنس کوزینیا در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه‌های Cousiniazardkuhensis و‍C. shulabadensis به عنوان گونه‌های جدید و واریته Cousiniakhorramabadensis var. purpurea به عنوان واریته‌ای جدید از استانهای بختیاری و لرستان شرح داده می‌شوند. همچنین گونه‌های Cousiniacarduchorum و ‍C. myriolepis برای اولین بار از ایران گزارش شده و گونهCousinia radians که در فلورا ایرانیکا بطور مشکوک از ایران ذکر شده بود، در ایران تایید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Cherneva, O. V. 1962: Cousinia in Flora of the U.S.S.R, vol. 27: 108-357. -Moskva&Leningrad.

Parsa, A. 1943: Flore de l'Iran, vol. 3: 358-­557. -Tehran.

Rchinger, K. H. 1972: Compositae-Cynareae I, in K. H. Rechinger, Fl. Iranica 90. -Graz.