بررسی پروتئین های بذر گونه ها و جمعیت های خارشتر (Alhagi)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر با استفاده از روش SDS-PAGE  در 14 جمعیت از دو گونه خارشتر با نام‌های AlhagigraecorumBoiss.  و A. pseudalhagi (M. B.) Desv. مطالعه شد. به طور کلی تعداد 11 باند مشاهده شد که از این میان، باند‌های 1، 2، 4، 5، 7، 9، و 10 در تمامی جمعیت‌های مشترک بودند در حالیکه باند 3 در جمعیت همدان و باند 11 در جمعیت دامغان از گونه A. pseudalhagi منحصر بفرد بود. باند 8 در جمعیت مهران از گونه A. graecorum منحصر بفرد بود. تجزیه خوشه‌ای داده‌های پروتیئنی نشان داد که جمعیت‌های دو گونه از هم قابل تفکیک نیستند و این اطلاعات در تاکسونومی خارشتر مفید نمی‌باشند. با این حال می‌توان از اطلاعات پروتئینی در شناسایی تفاوت‌های میان جمعیتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


Badr, A. 1995: Electrophoreticstudies of seedproteins in relation to chromosomalcriteria and relationship of some taxa of Trifolium. -Taxon 44: 183-191.

Gray, J. R., Fairbrothers, D. E. & Quinn, J. A. 1973. Biochemical and anatomical population variation in the Danthonoasericeaecomplex. -Bot. Gaz. 134: 173.

Gardiner, S. E. &Forde, M. B. 1992: Identification of cultivars of grasses, forages and legumes by SDS-PAGE of seedproteins. In SeedAnalysis (eds. H. F. Linskens and J. F. Jackson). –Springer ­Verlag, Germany, pp. 43-61.

John, C. K. 1989: Cytogeneticalstudies in the genusAlysicarpus NECK. Ph. D. Thesis. Poona University. -India.

Ladizinsky, G. 1983: Study of evolutionaryproblems by means of seedproteins. In "Seedproteins, Biochemistry, Genetics, Nutritive value". (W. Gottschalk &H. P. Muller, Edits.), Pp. 481-498. -MartinusNighoff, Dr. W. Junk Publishers, The Hague, London.

 

Polhill, R. M. &Raven, P. H. 1981: Advances in LegumeSystematics.- Royal Botanic Gardens. Kew. Pp 1050.

Rechinger, K.H. 1984: Flora Iranica. no. 157. Papilionaceae II. -Graz. Austria.

Sanchez-Yelamo, M. D., Espenjo-Ibanez, M. C.,Francisco-Ortega, J. & Santos-Guerra, A. 1995: Electrophoreticalevidence of variation in populations of the fodderlegumeChamaecytisusproliferusfromCanaryIslands. -Bioch. Syst. Ecol. 23: 53-­63.

Sheidai, M., Hamta, A., Jaffari, A. &Noori­-Dalooi, M. R: 1999. Morphometric and seedproteinstudies of Trifolium species and cultivars in Iran. -Plant. Genet. Res. Newsl. 120: 52-54.

Sheidai, M., Narengi, Z. &Khatamsaz, M. 1999: Karyotype and seedproteinanalysis of Lycium (Solanaceae) in Iran. -Edinb. J. Bot. -56: 253-264.

Sheidai, M., Honarvar, M. &Khatamsaz, M. 2000: Cytology, morphometry and seedproteinanalysis of Solanumspecies in Iran. -Iran J. Bot. 8: 187-208.

Sheidai, M., Yazdanbakhsh, Z., Assadi, M. &Moussavi, M. 2001: Cytomorphology of Alhagi (Leguminosae) species in Iran. -NordicJ. Bot. -21: 83-91.