مطالعه فنتیکی جنس کتان Linum L. در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اطلاعات ریخت‌شناسی گونه‌های کتان مورد بررسی قرار گرفت تا گروه‌بندی تاکسونومیک این جنس در ایران روشن شود مطالعات بر اساس نمونه‌های تازه و نمونه‌های هرباریومی انجام شد. تعداد 36 صفت ریخت‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. گروه‌بندی گونه‌ها با استفاده از نرم افزار‌های کامپیوتری انجام شد. بر اساس فنوگرام بدست آمده 4 شاخه اصلی تشخیص داده شد که با 4 بخش (Section)  شناخته شده جنس مطابقت می‌نماید

کلیدواژه‌ها


Rolf, F. J. 1988: NT SYS pc numericaltaxonomy and multivariateanalysis system for the IBM pc micro computers (and compatibles) ver: 1.4.-AppliedBiosystematic Inc.

Sharifnia, F. 2000: Biosystematicstudy of the genusLinum L. in Iran, - AzadIslamicUniverisity, Tehran. (Ph. D. thesis).

Sharifnia, F. &Assadi, M. 2001 pollen morphology of Linum (Linaceae) species in Iran using SEM. -Journal of Science IslamicAzadUniversity. vol. 10, no. 37: 667-675.

 

Sharifnia, F. &Assadi, M. 2001: Linaceae Flora of Iran. no.34: Research Institute of Forests and Rengelands, Tehran.

Sheidai, M. &Alishah O. 1998: Morphometricstudies of GossypiumherbaceuminIran. -National Gene Bank, Plant GeneticResources Newsletter no.113.