یک گزارش جدید و یک گونة جالب از جنس Scorzonera برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گونة Scorzonera ovataکه از شمال شرقی ایران جمع شده است برای اولین بار و گونة Scorzonera longipapposaکه از جنوب ایران جمع‌آوری گردیده است به عنوان گونه‌ای جالب از ایران گزارش می‌شوند.


کلیدواژه‌ها


Ghahreman, A. 1994: Scorzonera longipapposa in A. Ghahreman Flora of  Iran no. 13. –Tehran.

Rechinger, K. H. 1977: Scorzonera L. in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 122.-Graz.