گزارش .Leontodon crispus Vill به عنوان گونه جدید برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در بررسی گونه‌های Leontondon در هرباریوم ایران، گونه L.crispus Vill. که از کوههای میشوداغ (شمال غربی ایران) جمع‌آوری شده است. برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها