ریخت شناسی دانه‌گرده در گونه‌های جنس (Echiochilon (Boraginaceae در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دو گونه از جنس Echiochilon از ایران گزارش شده است. دانه‌گرده هر گونه شامل E. kotschyi ، E. persicumبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ (SEM) تشریح و عکس برداری شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Faegri, K. and Iversen, J. 1989: Textbook of pollen Analysis- New york.