مطالعاتی درباره فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گونه Echium khuzestanicum نامگذاری و شرح داده می‌شود. علاوه بر این گونه‌های زیر برای اولین بار از ایران گزارش می گردند.
Caesalpinia bonduc, Coronopus didymus, Dinebra retroflexa, Eryngium glomeratum, Jurinea multiflora, Odontites glutinosa, Pteropyrum noeanum, Solanum eleagnifolium.
بعلاوه جمع‌آوری‌های جدیدی از گونه‌های زیر که به ندرت از ایران جمع شده و یا جزء گونه‌های کمیاب می‌باشند، ذکر می‌گردد.
Haussknechtia elymaitica, Melampyrum caucasicum, Rumex ephedroides, Sphenoclea zeylanica.

کلیدواژه‌ها


Bor, N. L. 1968: Gramineae in C. C. Townsend and Evan Guest Fl. Iraq, vol. 9. -Glasgow.

- 1970: Gramineae in K. H. Rechinger, Fl. Iranica, no. 70. -Graz.

Danin, A. & Davis, P. H. 1975: Jurinea in P. H. Davis Flora of Turkey, vol. 5. -Edinburgh.

Hedge, I. C. 1968: Coronopus in K. H. Rechinger Fl. Iranica, no. 57. -Graz.

- 1968: Odontites in P. H. Davis Flora of Turkey vol. 6. -Edinburgh.

Nasir, E. 1973: Caesalpinaceae in Flora of West Pakistan, No. 54. -Rawalpindi.

Pimenov, M.G. & Tamamschian, S. G. 1987: Eryngium in K. H. Rechinger Fl. Iranica, no. 162. -Graz.

Podlech, D. 1971: Sphenoclea in K. H. Rechinger Fl. Iranica, No. 88 - Graz.

Rechinger, K. H. 1981: Melampyrum in K. H. Rechinger Fl. Iranica, No. 147. - Graz.

- 1986: Caesalpinaceae in K. H. Rechinger Flora Iranica, no. 160 -Graz.

Riedl. H. 1976: Echinum in K. H. Rechinger Fl. Iranica, no. 48. -Graz.

Schiman-Czeika, H. 1968: Pteropyrum in K H. Rechinger Fl. lranica, No. 56 -Graz.

Schonbeck-Temsey, E. 1972: Solanum in K. H. Rechinger Fl. Iranica, No. 100, -Graz.

Wagenitz, G. 1979: Jurinea in K. H. Rechinger Fl. Iranica, no. 139 A. -Graz.

Zohary, M. 1972: Boraginaceae in Flora Palaestina vol. 3. -Jerusalem.