گونه جدیدی از جنس مرزه Satureja ( Labiatae) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گونه Satureja khuzistanicaبه عنوان گونه‌ای جدید نامگذاری و شرح داده می‌شود. تفاوتهای این گونه با گونه S. edmondiدر ساقه، برگ و گل‌آذین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها