گونه‌ها و اطلاعات جدیدی از جنس گون (Astragalus) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یازده گونه جدید مشتمل بر  Astragalus capax, A. demonstratus, A. expetitus, A. ferominatus, A. fortuitous,A. gypsocolus, A. lamprocarpus, A. leptynticus, A. pediculariformis, A. platyfoliolatus, A. pseudobrunsianus  متعلق به بخش‌های گوناگون از ایران معرفی می‌شوند، این گونه‌ها با نزدیک‌ترین خویشاوندان خود مقایسه گردیده‌اند.  بخش تک گونه‌ای Lamprocarpaبعنوان بخش جدید معرفی می‌گردد. از بخش Hymenostegisو بخش‌های مجاور آن تعداد نه گونه بعنوان گزارش جدید برای ایران شناخته شده است. که عبارتند از : Astragalus maximowiczii, A. zohrabii, A. hirticalyx, A. laguriformis, A. velenowskji, A. woronowii, A. uranolimenus, A. acantherioceras
گونه‌های زیر که قبلاً مترادف قرار داده شده بودند، بعنوان گونه‌های مستقل از همدیگر تشخیص داده می‌شوند:  Astragalus schystocalyx, A. sclerocladus, A. pseudoangustifolius

کلیدواژه‌ها


Bunge, Al. 1868/1869: Generis Astragali species gerontogeae. -Mem. Acad. Imp. Sci. Saint Petersbourg, ser. 7, pars prior, claves diagnosticae, 11/16: 1-140; pars altera, specierum enumeratio, I. c. 15/1: 1-245.

Deml, I. 1972: Revision der Sektionen Acanthophace Bunge und Aegacantha Bunge der Gattung Astragalus L.­Boissiera 21: 1-235.

Ghahremani-Nejad, 1992: A revision of the Section Hymenostegis Bunge of the Genus Astragalus in Iran. -Tehran (in Persian, thesis for M.S., unpublished).