دورگه گیری درون گونه‌ای در گونه Elymus traschyrcanus ، یک زیرگونه و یک گونه جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 گونه Elymus transhyrcanus گونه‌ای متنوع در ایران است. جمعیت‌های بالشتکی و ریزوم دار این گونه در سلسه جبال البرز یافت می‌گردد. رویشگاهی منفک از گسترشگاه شناخته شده این گونه در غرب ایران تشخیص داده می‌شود. آزمون‌های دورگه‌گیری بین اشکال مختلف از نقطه نظر ریختی و جغرافیایی به عمل آمد. علی رغم وجود اختلاف در ریخت ظاهری جمعیت‌های شمال شامل بالشتکی و یا غیر بالشتکی، دورگه‌های بین آنها دارای دانه‌های گرده با باروری در حد بالا و فراوانی بالای کیاسما در مرحله متافاز تقسیم میوز بودند. دو‌رگه‌های حاصل بین جمعیت‌های شمال و غرب ایران دارای دانه گرده با باروری کم و فراوانی نسبتاً پایین کیاسما بودند. بر ‌اساس ‌اختلافات ریختی و آزمونهای دورگه‌گیری زیر‌گونه Elymus transhyrcanus subsp. lorestanicus به عنوان زیرگونه جدیدی از غرب ایران شرح داده می‌شود. گونه E. zagricus به عنوان گونه جدیدی از غرب ایران معرفی می‌گردد. این گونه با گونه‌های E. gentryi ، E. libanoticus ، E. transhyrcanusمقایسه می‌گردد و با داشتن پوشینه (گلوم) و پوشینک (لما) مژه‌دار، از آنها تشخیص داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1994: Meiotic configuration and chromosome number in some Iranian species of Elymus L. and Agropyron Gaertner (Poaceae: Triticeae). -submitted.

- & Runemark, H. 1995: Hybridization, genomic constitution, and generic delimitation in Elymus S. l. (Poaceae: Triticeae). - PI. Syst. Evol. 149: 189-205.

Bor, N. L. 1970: Gramineae in Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica, no. 70. -Graz.

Lu, B. R. & Bothmer, R. von 1993: Meiotic analysis of Elymus caucasicus, E. longearistatus and their interspecific hybrids with twenty three Elymus species (Triticeae, Poaceae). -PI. Syst. Evol. 185: 35-53.

Melderis, A. 1985: Elymus in Davis, P. H. (ed.) Flora of Turkey vol 9. -Edinburgh.

Salomon, B. & Lu, B.R. 1992: Genomic groups, morphology, and sectional delimitation in Eurasian Elymus (Poaceae, Triticeae). -PI. Syst. Evol. 180: 1-13.

Tzvelev, N. N. 1974: Fedorov, A. A. (ed.) Poaceae URRS. Leningrad, Nauk Publication House. (English version by Sharma, B. R. 1984: in Kothekar, V. S. (ed.) Grasses of Soviet Union. A. A. Balkema/Rotherdam ).