گزارشی از فلور خزه‌ای شمال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعداد 29 گونه گیاهی خزه از کوههای البرز و نواحی مجاور آن برای اولین بار از ایران گزارش داده می‌شود. این گونه عبارتند از :
Garckea comosa, Oreas martiana, Grimmia olneyi, Pohlia annotina, P. flexuosa, Brachymenium nepalense, Bryum atrovirens, B. uliginosum, Plagiomnium undulatum, Philonotis capillaris, P. hastate, P. uncinata, Orthotrichum alpestre, Anomodon acutifolius, Leucodon sinensis, Amblystegium riparium, A. tenax, Homalothecium megaptilum, H. nilgheriense, Brachythecium acuminatum, Bryhnia novae-angliae, Rhyncostegium riparioides, Rhyncostegiella menadensis, R.tenella, Eurhynchium hians, E. riparioides, Brotherella harveyana, Hypnum macrosgynum, Ectropothecium cyperoides.
محل جمع‌آوری نمونه‌ها و پراکندگی گونه‌ها در دنیا توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Frey, W. & Kürschner, H. 1977: Studies on the bryophyte flora and vegetation of the National Park, N. Iran. - Iran. Journ. Bot. 1 (2): 137-153.

Frey, W. & Kürschner, H. 1979: Die epiphytische Moosvegetation im hyrkanischen Waldgebiet (Nordiran).­Beih. Tiibinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe A (Naturwissenschaften) 5. Wiesbaden.

Frey, W. & Kürschner, H. 1983: Contributions towards a bryophyte flora of Iran, new records from Iran. -Iran. Journ, Bot. 2 (1): 13-19.

Frey, W. & Probst, W. 1973: Die Poistermoosvegetation im Karaj- Tal (Elbursgebirge, Iran). - Bot. Jahrb. 93: 404-423.

Frey, W. & Probst, W. 1974a: Vegetationsanalytische Untersuchungen im Diinengebiet bei Babolsar, (Kaspisches Meer, Iran). -Bot. Jahrb. 94: 96-113.

Frey, W. & Probst, W. 1974b: Hang eform en von Pseudoleskeela laxiramea (Schiffn.) Broth. und Leucodon immersus Lindb. (Musci) im Siidkaspischen Waldgebiet (Iran). Ein Beitrag zur Morphologie und zu den Lebensbedingungen. -Bot. Jahrb. 94: 267-282.

Shirzadian, S.1989: Additions to the moss flora of Iran. -Yushiania 6(4): 17-20,46: 17-20.