مطالعاتی درباره تیره Saxifragaceae در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گونه Saxifraga ramsarica به عنوان گونه جدید نامگذاری و شرح داده می‌شود. گونه‌های S. afghanica Aitch. & Hemsl. var. racemiflora Parsa  مترادف با گونه S. iranica Bornm. و S. mazanderanica Rech. f. مترادف با S. exarata subsp. moschata (Wulf.) Cavillier در نظر گرفته می‌شوند

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1872: Flora Orientalis vol. II: 805-806 Genevae & Basiliae.

Briquet, J. 1915: Sur la structure foliaire et les affinites des Saxifraga moschata wulf. et exarata Vill., Annuaire du conservatoire et du jardin botaniques de Geneve, Geneve.

Engler. A. & Irmscher, E. 1916: Das pflanzenreich, 4/117: 388-448, Leipzig.

Parsa, A. 1948: Saxifraga in Fl.de l'Iran vol. 2, 674, Tehran.

Schonbeck- Temesy, E. 1967: Saxifraga in K.H. Rechinger Fl. Iranica, 42, Graz.

Webb, D.A. 1987: Taxonomic and nomenclatural notes on Saxifraga L., Botanical Journal of Linnean, Society, 95: 227-259, London.

Webb, D.A. & Gornall, R. J., 1989: Saxifrages of Europe, Kent.