مطالعه جغرافیایی جنس گون در ایران (قسمت اول پراکندگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نمونه‌های جمع‌آوری شده از جنس‌گون در ایران از نقطه نظر پراکندگی مطالعه گردیدند. جمع‌آوری کنندگان اصلی این نمونه‌ها و مناطقی را که مورد جمع‌آوری قرار داده‌‌اند، مشخص گردیده و بر روی نقشه جداگانه‌ای داده شده است.

کلیدواژه‌ها