بررسی آناتومی تیره میخک (Caryophyllaceae) در ارسباران، شمال غرب ایران.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ساختمان تشریحی برگ تعدادی از گونه‌‌های جنس‌های مختلف از خانواده Caryophyllaceae از منطقه حفاظت شده ارسباران مطالعه گردید. برگ در این گونه‌‌ها دارای صفات جالبی می باشد که نشان دهنده انعطاف قابل ملاحظه این خانواده درمقابل شرایط محیطی است.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M, 1987: Plants of Arasbaran Protected area, NW, Iran (part 1), -Iran. Journ. Bot.3 (2): 131-175.

Fahn. A. & Cutler, D. 1992: xerophytes: Gebruder Borntraeger, D-1000 Berlin-D.7000 Struttgart-140

Strittmater, C. G. R. 1973: Noeva tecnica de diafanizacion. Bol. Soc-Arg. Bot, 15 (1): 126-129.

Metcalfe C. R. and Chalk, L. 1957: Anatomy of the dicotyledons. -Oxford Clarendon Press.

Clements, F. E, 1929: Plant Ecology. -Mcgrow Hill, Newyork

Evenari, M, 1949, Ecologia de las plant as del desierto. -Rev, Arg. 16 (3): 121-148.