ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار.

3 استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

در فلور ایرانیکا گونه  Chenopodium album دارای دو زیر گونه Ch. album subsp. album   و   Ch. album subsp. iranicum است. در فلور ایران Chenopodium album دارای سه زیر گونه Ch. album subsp. album ، Ch. album subsp. iranicum    و Ch. album subsp. striatum است. زیر گونه Ch. album subsp. striatum مترادف Ch. strictum  می‌باشد. در این تحقیق زیر گونه Chenopodium album subsp. iranicum به سطح گونه ارتقاء می‌یابد. این ترکیب بر اساس نتایج حاصل از مطالعات مورفولوژی، میکرومورفولوژی سطح دانه، تزئینات دانه گرده، ساختار تشریحی برگ و ساقه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


Aellen, P. 1967: Chenopodium in Davis, P. H.(ed.),  Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 2: 300-305. -Edinburg University Press.

Assadi M. 2001: Chenopodium in Assadi M. & al.(eds.), Flora of Iran no. 38: 27-65. - Research Institute of Forests and Rangelands press, Tehran.

Davies, H. A., 1999: General preparation of material and staining of sections. In: Davies,: Hajibagheri, M.A.N. (ed.), Electron Microscopy Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology 117. -Humana Press, Totowa, NJ, pp. 1–11.

Hamdi S. M. M., Malekloo M., Assadi M. & Nejadsatari T. 2009: Pollen micromorphological studies of the genus Chenopodium (Chenopodiaceae) in Iran. -Asian Journal of Plant Sciences 8 (2): 129-137.

Holmgren, P. K., Holmgren, N. H. & Barnett, L. C., 1990: Index Herbariorum I: The Herbaria of the World, eighth ed. –New York Botaniacal Garden.

Iljin. M. 1936: Chenopodium in Komarov V. L. Flora of the USSR, vol. 6: 41-73. –Moskva & Leningrad.

Malekloo M., Hamdi S. M. M., Assadi M., Nejadsatari T. 2008:  Micromorphological studies of the genus Chenopodium L. (Chenopodiaceae) in Iran. -Biology Journal of Islamic Azad University, Garmsar branch, vol. 2 no. 4: 39-50.

Mc Andrews, J. & Swanson, A. D. 1967: The pore number of periporatea pollen with special references to Chenopodium. -Review Paly. 3: 105-107.

Metclafe C. R. & Chalk. 1950: Anatomy of the Dicotyledons. vols. 1 and 2. -Clardon Press Oxford.

Moore, P. D., Webb, J. A. & Collinson, M. E., 1991: Pollen Analysis. -Blackwell, London.

Punt, W., Blackmore, S., Nilsson, S., Le Thomas, A., 2007: Glossary of Pollen and Spore Terminology. -LPP Foundation, Utrecht.

Punt, W., Blackmore, S., Nilsson, S., Le Thomas, A., 1999: Glossary of Pollen and Spore Terminology. http:// www.bio.uu.nl/_palaeo/glossary/glos-tin.htm.

Tsukada, M. 1967: Chenopod-Amaranth Pollen: electron microscopic identification. -Science 15: 80-82.

Uotila, P. 1974: Pollen morphology in European species of Chenopodium sect. Chenopodium, with special reference to C. album and C. suecicum. - Ann. Bot. Fennici, 11, 44-58.

Uotila P. 1997: Chenopodium in Rechinger K. H. (ed.): Flora Iranica no. 172: 24-59. -Graz.