گزارشهای جدید از جنس گون در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 مرکز تحقیقات منابع طبیعی ارومیه.

3 مرکز تحقیقات علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان (مشهد).

چکیده

بر پایه جمع‌آوری‌های جدید از نقاط مختلف کشور تعدادی گونه بعنوان گزارش جدید از ایران معرفی می‌گردد. این گونه‌ها عبارتند از: A. dzhebrailicus، A. incertrus،
 A. psoraloides همگی ازبخش Hololeuce؛ A. asciocalyx، ازبخش Onobrychoidei؛ گونه A. leiosemius از بخش Aegacantha ؛ A. versipilusاز بخش Erioceras و A. shebarensisاز بخش Trachycercis. برای هر یک از گونه‌های فوق با ذکر نمونه‌های هرباریومی و نیز توضیحات اندکی اشاره شده است. براساس این تحقیق بخش Aegacantha که تاکنون فقط از افغانستان ، تاجیکستان و پاکستان شناخته شده بود در ایران نیز پراکنش داشته و بدین ترتیب به لیست فلور گون های ایران اضافه می گردد.
 

کلیدواژه‌ها


Deml, I. 1972: Revision der sektion Acanthophace Bunge und Aegacantha Bunge der gattung Astragalus L. -Boissiera 21: 1-235.

Kazempour Osaloo, Sh., Maassoumi., A. A., Murakami, N. 2003: Molecular systematic of the genus Astragalus L. (Fabaceae): phylogenetic analyses of nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacers and chloroplast gene ndhF sequences. -Plant Syst. and Euolution 242: 1-32.