گزارش گونه .‏Trifolium sylvaticum Eig برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده

گونه.Trifolium sylvaticum Eig به عنوان گزارش جدیدی از ایران معرفی می‌گردد. این گونه از منطقه مریوان در استان کردستان جمع آوری شده‌است. از نظر داشتن
گوشوارکهای کامل، گل آذین انتهایی چسبیده و گلهای کوچکتر به طول 8 تا 10 میلی‌متر از گونه  .T. stellatum L قابل تشخیص است. این گونه قبلاً از ترکیه، عراق و سوریه گزارش شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


Heller, D. 1982: Trifolium in K.H. Rechinger, Flora Iranica (PapilionaceaeII). no. 157: 275-325. -Graz.

Townsend, C.C. 1974: Trifolium in C.C. Townsend & Evan Guest Flora of Iraq, vol. 3: 150-196. - Baghdad.

Zohary, M. & Heller D. 1984: The GenusTrifolium. -The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem.

Zohary, M. 1969: Trifolium in P.H. Davis Flora of Turkey and the East Aegean islands. vol. 3: 384-448. -Edinburgh University Press.