آناتومی دمبرگ جنس گون، بخش Incani در ایران یک رویکرد فیلوژنتیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، مؤسسه تحقیقات علوم محیطی، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، تهران-ایران

2 دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه علوم گیاهی، تهران-ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم، گروه علوم گیاهی، تهران-ایران

4 انیستیتو سیستماتیک گیاهی، مزینگر-آلمان

چکیده

برش‌های عرضی 24 گونه از جنس Astragalus متعلق به بخشIncaniبرای مقایسه صفات تشریحی مبتنی بر فیلوژنی مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: تعداد لایه‌های سلول پارانشیمی در مغز، تعداد دستجات آوندی، طول محور شکمی، طول محور پشتی- شکمی، قطر دسته آوندی شکمی جانبی و قطر دسته آوندی پشتی- میانی. به علاوه جهت گیری تکاملی (قطبیت صفات) در ساختارهای تشریحی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان می‌دهد که صفات تشریحی در تعیین محدوده بخش مناسب نیستند، اما در تمایز تاکسونومیکی در سطح گونه مناسب بوده و می‌توانند در محدود نمودن گروههای طبیعی کوچک بکار روند. به علاوه در تشخیص برخی پیچیدگی‌های تاکسونومیکی در این بخش مفید می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


Bunge, A. 1868-1869: Generis Astragali Species Gerontogaeae. Pars Altera. Specierum Ennumeratio. -Mem. Acad. Imp. Sci.Saint-Petersbourg. 16: 198-216.

Chamberlain D. P. & Mathews V. A. 1970: Astragalus. In Davis, P. H. (ed.).-Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 3: 94-254. -Edinburgh.

Candolle, A. P. de. 1825: Astragalasi Prodromus Systematis Naturrali Regni Vegtabilis. Vol. 2: 302 -Sumptibus G. Masson, Parisiis.

Engel, TH. 1991: The evolution of rachis thorn in Astragalus and Astracantha (Leguminosae) and the systematic applicability of thorn anatomy. -Flora et Vegetation Mundi. 9: 17-27.

Ghahremani-Nejad, F. 2004: The Sections of Astragalus L. with bifurcating hairs in Iran. -Turkish Journal of Botany. 28: 101-117.

Ghahremani-Nejad, F. 2004: value of Trichome characteristics for the separation on bifurcating hairy Astragalus L. (Fabaceae) at the sectional Level. -Turkish Journal of Botany. 28: 241-245.

Gontscharov, N. T. and Borissova, A. G. 1946: In V. L. Komarov Flora USSR, Vol 12. -Moskva & Leningerad.

Gontscharov, N. T. & Borissova, A. G. 1965: Flora USSR vol 12. in V. L. Komarov, Moskova and Leningerad.

Hadad, R. S., Barnett, L. C. 1989: Variation in petiole anatomy of the European spiny species of Astragalus L. (Leguminosae-Papilionoideae-Galegeae). -Botanical Journal of Linnaean Society 101: 241-247.

Holmgern, P. K., Holmgren, N. H., & Barnett, L. C. 1990: Index Herbarium. Part I. -The Herbaria of the World, ed.8. Regnum Veg. 120.

Kazempour Osaloo, S., Maassoumi, A. A., Murakami, N., 2003: Molecular systematic of the genus Astragalus L. (Fabaceae): phylogenetic analysis of nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacers and chloroplast gene ndhF sequences.- Plant Systematics and Evolution. 242: 1-32.

Lock. J & Simpson. K. 1991: Legumes of West Asia, A check list. -Royal Botanical gardens, Kew.

Maassoumi, A. A. 1998: Astragalus in the Old World (Check List). -Research Institue of Forests and Rangelands. Tehran.

Maassoumi, A. A. and Ranjbar, M. A. 1998: Revision of the Genus Astragalus L. Sect. Leucocercis Bunge (Leguminosae) from Iran.- Iranian Journal of Botany. 7 (2): 239-248.

Pirani, A., Zarre, Sh., Tillich, H. J, Podlech, D. & Niknam, V. 2006: Spine anatomy and its Systematic application in Astragalus Sect. Rhacophorus S. L. (Fabaceae) in Iran. -Flora 201, 3: 240-247

Podlech, D. & Maassoumi, A. A. 2003: New species of Astragalus L. from Iran, mainly of sects. Incani and Malacothrix. -Feddes Repertorium 114: (5-6): 320-349.

Podlech, D. 1986: Taxonomic and phytogeographical problems in Astragalus of the old world and South-West Asia. -Proceeding of the Royal Society of Edinburgh. 89B: 37-43.

Polhill, R. M. 1981: Galegeae. in Polhill R. M. &Raven, P. H. (ed.) Advances in Legumes Systematics. Part1. -Royal Botanical Gardens, Kew, 357-369.

Ranjbar, M. & Karamian, R. 2003: Some remarks on the genus Astragalus sect. Incani in Iran. -Botanical Journal of the Linnean Society 143: 443-447.

Ranjbar, M., Rahiminejad, M. R. & Assadi, M. 2005: Contribiution to Astragalus sect. Incani (Fabaceae) in Iran. -Willdenowia 35: 117-124.

Rechinger, K. H. & Dulfer, H. 1969: Širjaevii fragment astragalogica, XVIII, Sect. Proselius- Österr. Akad. Wiss. Math.-Naturwiss. Kl., Sitzungsber., Abt. 1, 177 (4-7): 70-132.

Riahi, M., Zarre, Sh., Chehregani, A. & Shahsavan-Behboudi, B. 2003: Seed development in two species of medifixed hairy Astragalus (Fabaceae). - Flora. 198: 211-219

Townsend, C. C. & Evan Guest 1974: Astragalus in Flora of Iraq vol. 3: 231-442. –Baghdad.

Zarre, Sh., Podlech, D. Maassoumi, A. A. 2005a: Papilionaceae V: Astragalus III. In: Rechinger, K.H. (ed.). -Flora Iranica, no. 177. Naturhistorisches Museum Wien.

Zaree Sh., Podlech, D. & Taeeb, F. 2005b: New species of the genus Astragalus L. (Fabaceae), mainly from Flora Iranica area. -Feddes Repertorium 116: 1-2: 54-79.

Zarrinkamar, F. 1996: The structure and ultrastructure of secretory gum ducts in two Astragalus species. -Iranian Journal of Botany. 7: 117-125.